Hvad er en Andelsboligforening

En andelsboligforening består af et antal boliger i en ejendom, beboet af andelshavere, som ejer hver en andel i andelsboligforeningen, der igen er ejer af ejendommen. Til hver andel er der knyttet en brugsret til en bolig i foreningens ejendom med krav om, at andelshaver skal bo i boligen. Der er således ikke tale om, at den enkelte andelshaver (det enkelte medlem af andelsboligforeningen) har ejendomsret til nogen nærmere bestemt del af ejendommen. Andelshaverne ejer i fællesskab - og i forhold til størrelsen af hver enkelt andelshavers indskud - alle foreningens værdier, herunder ejendommen, driftsmidlerne, indestående på konti i pengeinstitutter, værdipapirer mv. og andelshaverne har på tilsvarende vis en andel i foreningens eventuelle gæld.

Andelshaverne er gennem foreningsvedtægten afskåret fra at råde frit over andelen, som altså er uløseligt knyttet til brugsretten til boligen. Eftersom andel og brugsret således hører sammen, kan en andelsboligforening ikke have ”passive” medlemmer, dvs. medlemmer, der ikke har brugsret til en bolig men alligevel har betalt indskud i foreningen.

Andelsboligforeningen er en selvstændig juridisk person. Det betyder, at hvis foreningen bliver involveret i en tvist, vil det være foreningen, der er part i sagen og ikke de enkelte andelshavere.

Andelsboligforeningens virke er reguleret i foreningens vedtægt. Den daglige ledelse af andelsboligforeningen varetages af en bestyrelse, der er valgt af generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer. Der afholdes som minimum én årlig generalforsamling, hvor alle medlemmer har adgang og stemmeret. På denne generalforsamling fremlægges bl.a. regnskab for det afsluttede regnskabsår og forslag til budget og boligafgift (husleje) for det aktuelle år, ligesom værdien af andelen for det aktuelle år fastsættes og evt. forslag fra andelshaverne og fra bestyrelsen behandles.

Sammenfattende kan det siges, at en andelsboligforening er et tæt økonomisk fællesskab, hvor andelshaverne er afhængige af hinanden.

Men ikke alt kan gøres op i penge. Et socialt fællesskab er af stor betydning. Positiv interesse for hinanden og hjælpsomhed, hvor der er behov, er vigtigt, for at en andelsboligforening kan være velfungerende.